Alte documente

 • HOTĂRÂREA nr. 58 din 16.03.2022 a CJSU Alba aprobare Regulament – aprobare Regulament de organizare si funcționare a punctului de informare Județean Alba, pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina;
 • Lista puncte de lucru recenzori comuna Pianu;
 • Proces Verbal de afisare! – privind Încheierea Civilă Nr. 1635/CC/2021 prin care s-a admis validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local Pianu al d-lui Trif Florin.
 • ANUNT PUBLIC ! –  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 223/27.12.2018.
 • PRELUNGIRE STARE DE ALERTA document-2021-01-12-24534765-0-hotarare-cnsu-3-din-11-01-2021-prelungire-alerta
 • Circulara nr. 14441 din 14.10.2020 – privind prevederile și obligațiile instituite in perioada stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 • Circulara nr. 12326 din 31.08. 2020 – cu privire la prevederile și obligațiile instituite prin actele normative referitoare la gestionarea situației COVID-19, emise în perioada 27 august – 01 septembrie

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ:   

Proiecte de Hotărâri 2024
Proiecte de Hotărâri 2023
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 79 din 06.11.2023+anexe – privind Aprobare rectificare bugetară;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 78 din 06.11.2023+anexe – privind Aprobarea participării la Programul Cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie, finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice, produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru entități publice, pentru obiectivul de investiții: „Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu, în Comuna Pianu, Jud. Alba” și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 77 din 03.11.2023+anexe – privind Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții a comunei Pianu, ca urmare a reducerii cu 10 % a numărului de posturi pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 76 din 01.11.2023+anexe – privind Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Pianu în Adunarea Generală a Asociațiilor ADI Salubris Alba, pentru a vota în următoarea întâlnire a acesteia;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 75 din 31.10.2023+anexe – privind Aprobarea prețului de referință pentru valorificare masă lemnoasă
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 72 din 12.10.2023 – privind aprobarea modificării și completării părții dispozitive a HCL Pianu nr. 8 din 12.01.2023;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 71 din 12.10.2023 – privind aprobarea modificării art. 1 din HCL Pianu, nr. 12 din 10.02.2023;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 70 din 12.10.2023 – privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate și stabilire de spații pentru deșeuri – materiale de construcții, deșeuri voluminoase și deșeuri periculoase;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 69 din 12.10.2023+anexe – aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții a comunei Pianu;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 70 din 12.09.2023+anexe – privind aprobare desemnare reprezentanți ai Consiliului Local Pianu, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Pianu de Sus.
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 69 din 01.09.2023+anexe – privind Aprobarea rectificării Bugetului Local, a Bugetului de Venituri Proprii pe anul 2023;
 • – privind aprobarea documentației necesare în vederea concesionării imobilului înscris în CF nr. 70251;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 67 din 21.08.2023+anexe – privind Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba și inițierea procedurii de concesiune a acestuia în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 66 din 21.08.2023+anexe – privind Aprobarea principalilor indicatorilor tehnico-economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba și inițierea procedurii de concesiune a acestuia în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 65 din 21.08.2023+anexe – privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației de atribuire în vederea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 64 din 21.08.2023+anexe – privind aprobarea înființării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba și inițierea procedurii de concesiune a acestuia în cadrul proiectului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, Jud. Alba”;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 62 din 28.07.2023+anexe – Aprobare rectificare bugetară;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 61 din 25.07.2023+anexe– Aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea activităților aferente proiectului , : „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în județul Alba”, în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul PNRR, Pilonul I. Tranzacția Verde, Componenta C 1 ,  – Managementul apei, Investiția 3: „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente”;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 60 din 25.07.2023+anexe – Aprobare Regulament pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate de pe raza comunei Pianu;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 59 din 24.07.2023+anexe – Atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pianu, jud. Alba;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 58 din 24.07.2023+anexe – Aprobarea „Raportului de evaluare al proprietății imobiliare teren intravilan, suprafața de 99.910 mp” întocmit de evaluator;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 57 din 24.07.2023+anexe – Acordare mandat special în Adunarea generală a Asociației „Apa Alba”;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 56 din 06.07.2023+anexe – Aprobarea modificării sumei de plată anuală, la nivelul suprafețelor de pășune existente, eligibile la APIA;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 55 din 06.07.2023+Anexă – Aprobare rectificare bugetară;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 54 din 04.07.2023 – Aprobare întocmire SF și PT pentru captare aducțiune, distribuție apă în localitatea Plaiuri;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 53 din 04.07.2023 – Aprobare întocmire SF pentru Rețelele de apă și canalizare în localitatea Strungari;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 52 din 04.07.2023 – Aprobare întocmire DALI pentru modernizare drum comunal DC 170 Strungari – Tonea;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 51 din 04.07.2023  – Aprobare întocmire DALI pentru modernizare drum comunal DC 52 Purcăreți;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 49 din 07.06.2023 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție;
 • Proiect de Hotărâre nr. 48 din 06.06.2023 – privind  Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare moderată a clădirilor publice, Clădirea școlii Gimnaziale Pianu de Sus, comuna Pianu, loc. Pianu de Sus, str. Principală, nr. 172, Jud Alba”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Rederesare și Reziliență – componenta C10 – Fondul local;
 • Proiectul de Hotărâre nr. 47 din 30.05.2023 – Aprobarea privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Pianu în Adunarea Generală ADI „Apa Alba”;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 46 din 30.05.2023 – privind Aprobarea trecerii drumului forestier RÎUL MARE – ȘURIANU în administrarea orașului Cugir, județul Alba;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 45 din 25.05.2023 – privind Aprobarea atestării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Pianu, județul Alba;
 • Proiectul de Hotărâre Nr. 44 din 25.05.2023 – privind Aprobarea exprimării acordului pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția Domeniilor Statului, în domeniul public al UAT Pianu și în administrarea Consiliului Local al comunei Pianu a imobilului, sediu al circumscripției sanitar veterinară;
 • Proiect de Hotărâre nr. 42 din 09.05.2023+Anexe – privind Aprobarea modificării art. 3 din HCL nr. 100 din 20.12.2022, privind aprobare extindere cooperare cu Filiala Județeană Alba, ACOR;
 • Proiect de Hotărâre nr. 41 din 09.05.2023+Anexe – privind Aprobarea rectificării bugetare pe anul 2023;
 • Proiect de Hotărâre nr. 40 din 09.05.2023+Anexe – privind Aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului DRUM FORESTIER RÂUL MARE- ȘUREANU;
 • Proiect de Hotărâre nr. 39 din 09.05.2023+Anexe – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE SISTEM RUTIER DRUM CALAMITAT VALEA LEII DE LA KM 0+0.0 LA KM 0-260, ÎN SATUL STRUNGARI, COMUNA PIANU JUD ALBA” și depunerea solicitării de finanțare la Compania Națională de Investiții;
 • Proiect de Hotărâre nr. 38 din 09.05.2023 – privind Aprobarea înființare Bază sportivă pe imobilul înscris în CF nr. 78331, Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 37 din 09.05.2023 – privind Aprobarea înființării unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu a comunei Pianu, care aduce beneficii economice, sociale și financiare, pentru Comuna Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 36 din 09.05.2023+Anexe – privind Aprobarea documentației necesare în vederea concesionării imobilului înscris în CF nr. 70251;
 • Proiect de Hotărâre nr. 35 din 09.05.2023+Anexe – privind Aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor mobile și imobile din domeniul privat al comunei Pianu, județul Alba;
 • Proiect de Hotărâre nr. 34 din 24.04.2023+Anexe –  actualizării devizului general aprobat în cadrul Proiectului „Amplasarea stațiilor de reîncărcare a autovehiculelor electrice, în comuna Pianu, județul Alba;
 • Proiect de Hotărâre r. 33 din 24.04.2023+Anexe –  privind Aprobarea calculul îndemnizației aleșilor locali și a drepturilor salariale a aparatului de specialitate a primarului comunei Pianu, raportat la salariul minim garantat în plată aferent anului 2021;
 • Proiect de Hotărâre nr. 32 din 24.04.2023 – privind Aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER al Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului Valea Arieșului, prin includerea teritoriului Comunei Pianu, în parteneriat;
 • Proiect de Hotărâre nr. 28 din 07.04.2023 – privind Aprobarea participării la Programul privind casarea autovehiculelor uzate de pe raza comunei Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 27 din 28.03.2023 – privind Aprobarea plății cotizației către ALEA;
 • Proiect de Hotărâre nr. 26 din 21.03.2023 – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin  Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție;
 • Proiect de Hotărâre nr. 25 din 17.03.2023 – privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba”, aprobat pentru finanțare prin  Programul Național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție;
 • Proiect de Hotărâre nr. 24 din 13.03.2023 – privind Aprobarea dezlipirii imobil teren înscris în CF nr. 70222 și CF nr. 70187;
 • Proiect de Hotărâre nr. 23 din 10.03.2023 – privind Aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024, cu indicele de  inflației;
 • Proiect de Hotărâre nr. 22 din 09.03.2023 – privind Aprobarea Regulamentului privind concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al comunei Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 21 din 09.03.2023 – privind Aprobare modificare Taxă de salubrizare, la nivelul Comunei Pianu comuna Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 20 din 06.03.2023 – privind Aprobarea implementare proiect privind „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a școlilor din Comuna Pianu, jud Alba”;
 • Proiect de Hotărâre nr. 19 din 09.03.2023 – privind Aprobarea rectificării bugetare pe anul 2023;
 • Proiect de Hotărâre nr. 18 din 09.03.2023 – privind Aprobarea documentației tehnico – economice pentru investiția „Amenajare alei pietonale și loc de petrecerea timpului liber în localitatea Pianu de Jos, Jud Alba”;
 • Proiect de Hotărâre nr. 17 din 06.03.2023 – privind Aprobarea implementării proiectului „Amenajare alei pietonale și loc de petrecerea timpului liber în localitatea Pianu de Jos, Jud Alba”;
 • Proiect de Hotărâre nr. 16 din 06.03.2023 – privind Aprobarea atestării inventarului bunurilor care alcătuiec domeniul public al comunei Pianu, județul Alba;
 • Proiect de Hotărâre nr. 15 din 27.02.2023  – privind Aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Pianu și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Pianu, județul Alba;
 • Proiect de Hotărâre nr. 14 din 24.02.2023 – privind Aprobarea acordării a unui mandat special în adunarea Generală a Asociațiilor ADI Salubris Alba;
 • Proiect de Hotărâre nr. 13 din 12.02.2023 – privind aprobarea proiectul „Extindere rețele apă și canalizare în comuna Pianu, jud. Alba, Etapa a II-a, în vederea participării la apelurile de proiecte în cadrul Planului Național  de Redresare și Reziliență al României,  Componenta C1 – Managementul apei, investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene;
 • Proiect de Hotărâre nr. 9 din 31.01.2023 – privind Aprobarea tarifului pentru paza pădurii;
 • Proiect de Hotărâre nr. 8 din 27.01.2023 -privind Aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT comuna Pianu, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 13093;
 • Proiect de Hotărâre nr. 7 din 20.01.2023 – privind Aprobarea participării comunei Pianu, județul Alba, la parteneriatul LEADER al Grupului de Acțiune Locală, din zona Văilor Ampoiului și Mureșului” în scopul elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală , pentru perioada 2023-2027, în vederea susținerii proiectelor din Planul Național Strategic PAC (2023-2027);
 • Proiect de Hotărâre nr. 6 din 19.01.2023 – privind Aprobarea modificării Cărții Funciare Comuna Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 5 din 16.01.2023 –  privind Aprobarea introducerii în domeniu privat al comunei Pianu, a utilajelor obținute în urma licitației publice din 16.01.2023, pentru vânzarea bunurilor mobile aparținând debitoarei, Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Pianului RA;
 • Proiect de Hotărâre nr. 4 din 11.01.2023 – privind Aprobarea prelungirii valabilității PUG-ului comunei Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 3 din 06.01.2023 – privind Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comunei Pianu;
 • Proiect de Hotărâre nr. 2 din 05.01.2023 + Anexă – privind Aprobarea Bugetului Local, a Bugetului de Venituri Proprii pe anul 2023;
 • Proiect de Hotărâre nr. 1 din 05.01.2023 – privind Aprobarea Regulamentului de vânzare masă lemnoasă și a prețului de vânzare masă lemnoasă, către populație și persoane juridice, din fondul forestier proprietate publică a comunei Pianu
Proiecte de Hotărâri 2022

Procese Verbale de ședință ale  Consiliului Local Pianu

Procese verbale 2024
 • Proces Verbal – încheiat în data de 21.03.2024 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 21.02.2024 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 22.01.2024 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
Procese verbale 2023
 • Proces Verbal – încheiat în data de 12.12.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 10.11.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.10.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 12.07.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal  – încheiat în data de 20.06.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 18.05.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.04.2023 în şedinţa de îndată a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal  – încheiat în data de 20.04.2023 în şedinţa de îndată a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 13.04.2023 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 16.03.2023 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.02.2023 în şedinţa de îndată a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 10.02.2023 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 10.01.2023 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
Procese verbale 2022
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.12.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 16.11.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 19.10.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 21.09.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 08.08.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 27.07.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – din 03.10.2022 rezolvare sesizare, sedinta ordinară a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 24.06.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 18.05.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 06.04.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.03.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 11.02.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal  – încheiat în data de 19.01.2022 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
Procese verbale 2021
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.12.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 26.11.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.10.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 16.09.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.08.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 28.07.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.06.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 31.05.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.04.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.03.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.02.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.01.2021 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
Procese verbale 2020
 • Proces Verbal – încheiat în data de 09.12.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 09.11.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 24.10.2020 în ședința de constituire a Consiliului Local Comuna Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.09.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.08.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 23.07.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 25.06.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 27.05.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 27.04.2020 în ședința ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 18.03.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.02.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu
 • Proces Verbal – încheiat în data de 20.01.2020 în şedinţa ordinara a Consiliului Local Pianu

Publicarea declarațiilor de căsătorie:

Publicare declaratii de casatorie 2023