HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL COMUNA PIANU

Hotarari 2022

 ANUL 2022

 • HOTĂRÂREA Nr. 53 din 27.07.2022 – privind suplimentarea cantității de material lemnos de foc pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comuna Pianu, jud Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 52 din 27.07.2022 – privind întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol al comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 51 din 27.07.2022 – privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare teren  proprietate privată a comunei Pianu, din localitatea Strungari, nr. 70;
 • HOTĂRÂREA Nr. 50 din 27.07.2022 – privind preluarea în proprietate a imobilului  – grajd, situat în locul numit „Corn”, prin darea în plată făcută de lichidatorul judiciar al RAL Ocolul Silvic Valea Pianului RA;
 • HOTĂRÂREA Nr. 49 din 27.07.2022 + Anexă – privind Aprobarea concesionării a 1417 mp teren în locul numit „Cărămidărie” pentru spațiu servicii în Pianu de Jos, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 48 din 27.07.2022 – privind Aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a terenului situat administrativ în extravilanul UAT comuna Pianu, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 47 din 27.07.2022+ Anexă – privind Aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al primarului comunei Pianu, județul Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 46 din 27.07.2022 – Desemnarea președinte de ședință în luna iulie 2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 45 din 27.07.2022 – privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 27.07.2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 44 din 24.06.2022 -privind Aprobarea dării în administrarea Operatorului Regional APA CTTA SA Alba a obiectelor de inventar de la pozițiile 305 și 307 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 43 din 24.06.2022 + ANEXE – privind „Reabilitare clădire școală primară cu clasele I-IV în vederea creșterii eficienței energetice, comuna Pianu, sat Pianu de Jos, str. Horea, nr. 165 A, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10, axa de investiții 1.3 – Reabilitarea modernă a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrative teritoriale” ;
 • HOTĂRÂREA Nr. 42 din 24.06.2022 – Proiectul de hotărâre privind Aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Pianu, jud. Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 41 din 24.06.2022 – privind Aprobarea revocării HCL Pianu, nr. 34/18.05.2022, privind aprobarea concesionării a 1417 mp teren în locul numit „Cărămidărie” pentru spațiu servicii, în Pianu de Jos, jud. Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 40 din 24.06.2022 – privind Aprobarea retribuirii pentru Comisia de selecție, licitație și recepție pentru exploatare masă lemnoasă, recepția masei lemnoase în rampă și vânzarea către agenții economici;
 • HOTĂRÂREA Nr. 39 din 24.06.2022 – privind Aprobarea stabilirii prețului de vânzare a materialului lemnos din partizile:1307 Rădăcina, 1458 Arșița, 1525 Arșița 1, 1542 Arșița 2 către agenții economici;
 • HOTĂRÂREA Nr. 38 din 24.06.2022 – privind Aprobarea stabilirii prețului de vânzare a masei lemnoase de esență rășinoasă pentru construcții;
 • HOTĂRÂREA Nr. 73 din 24.06.2022 + ANEXA – privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 24.06.2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 36 din 18.05.2022 – privind Aprobarea unei sancțiuni disciplinare consilierului local Trif Florin;
 • HOTĂRÂREA Nr. 35 din 18.05.2022 – privind Aprobarea încheierii unui nou contract de cadastrare sistemică pe raza comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 34 din 18.05.2022 – privind Aprobarea concesionării a 1417 mp teren în locul numit „Cărămidărie” pentru spațiu servicii în Pianu de Jos, jud. Alba;
 • HOTĂRÂREA Nr. 33 din 18.05.2022cu ANEXĂ – privind Aprobarea rectificării bugetare pentru anul 2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 32 din 18.05.2022 – privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile iunie-august 2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 31 din 18.05.2022+ANEXĂ – privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 18.05.2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 30 din 06.04.2022+ANEXE – privind Aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior pentru anul 2022, din fondul forestier proprietatea publică a comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 29 din 06.04.2022+ANEXE – privind Aprobarea cererii de finanțare și a Devizului General, Caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici, ai obiectivului de investiții, „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Pianu, județul Alba”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 28 din 06.04.2022 – privind Aprobarea indexării taxelor locale pentru anul 2023 cu indicele de inflație ;
 • HOTĂRÂREA Nr. 27 din 06.04.2022+ANEXE – privind Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 26 din 06.04.2022+ANEXĂ – privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 06.04.2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 25 din 23.03.2022+ANEXE – privind Aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluat din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, cu proiectul „ Amplasare stații de reîncărcare autovehicule electrice în comuna Pianu, jud Alba”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 24 din 23.03.2022 – privind Aprobarea întocmirii SF și PT pentru amenajare Alei pietonale și loc de petrecerea timpului liber în localitatea Strungari, comuna Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 23 din 23.03.2022 – privind Aprobarea întocmirii SF și PT pentru amenajare Alei pietonale și loc de petrecerea timpului liber în localitatea Pianu de Jos, comuna Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 22 din 23.03.2022 – privind Aprobarea întocmirii SF și PT pentru captare și aducțiune apă în localitățile Strungari și Plaiuri, Comuna Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 21 din 23.03.2022 – privind Aprobarea modificării denumirii „Centrului de zi pentru antepreșcolari” în „Creșa Pianu”;
 • HOTĂRÂREA Nr. 20 din 23.03.2022 cu Anexa – hotărâre privind Aprobarea rectificării bugetare pentru 2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 19 din 23.03.2022 cu Anexa – privind Aprobarea Caietului de sarcini pentru prestări servicii exploatare masă lemnoasă a comunei Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 18 din 23.03.2022 cu Anexa – privind Aprobarea Caietului de sarcini – condiții de desfășurare a licitației de vânzare masă lemnoasă și prestări servicii exploatare masă lemnoasă, comuna Pianu;
 • HOTĂRÂREA Nr. 17 din 23.03.2022 – privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 23.03.2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 16 din 11.02.2022 – privind Aprobarea participării Comunei Pianu la realizarea proiectului „Via Transilvanica” (Calea Transilvaniei);
 • HOTĂRÂREA Nr. 15 din 11.02.2022 – privind Aprobarea prețurilor masă lemnoasă pentru populație;
 • HOTĂRÂREA Nr. 14 din 11.02.2022 – privind Aprobarea contractelor agenților economici pentru efectuarea de lucrări de exploatare masă lemnoasă pentru populație;
 • HOTĂRÂREA Nr. 13 din 11.02.2022 – privind Aprobarea Bugetului Local, a Bugetului de Venituri proprii pe anul 2022;
 • HOTĂRÂREA Nr. 12 din 11.02.2022 – privind Desemnarea președintelui de ședință, lunile martie, aprilie, mai anul 2022;
 • HOTARÂREA Nr. 11 din 11.02.2022 – privind aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 11.02.2022;
 • HOTARAREA Nr. 10 din 19.01.2022 – privind Aprobarea Încetării relațiilor contractuale cu ing. Bădilă Ioan Dan, ca șef al Ocolului Silvic Valea Pianului RA;
 • HOTARAREA Nr. 9 din 19.01.2022 – privind Dizolvarea și lichidarea RAL Ocolul Silvic Valea Pianului RA și angajarea unui lichidator;
 • HOTARAREA Nr. 8 din 19.01.2022 – privind Încetarea administrării de către RAL Ocolul Silvic Valea Pianului RA, a bunurilor atribuite prin HCL Pianu nr. 31 din 18. 04.2006;
 • HOTARAREA Nr. 7 din 19.01.2022 – privind Aprobarea necesarului de material lemnos pentru încălzirea instituțiilor publice de pe raza comunei Pianu;
 • HOTARAREA Nr. 6 din 19.01.2022 – privind Aprobarea depunerii proiectului de finanțare pentru stații de reîncărcare electrică pentru vehicule;
 • HOTARAREA Nr. 5 din 19.01.2022 – privind Aprobarea Demolării fostului sediu CAP;
 • HOTARAREA Nr. 4 din 19.01.2022 – privind Modificarea HCL Pianu, nr. 99/20.12.2021, prin modificarea potrivit articolului 491 din Codul fiscal, a cuantumului impozitului pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată, egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2022;
 • HOTARAREA Nr. 3 din 19.01.2022 – privind Aprobarea Planului anual de acțiune a comunei Pianu privind serviciile sociale;
 • HOTARAREA Nr. 2 din 19.01.2022 – privind Aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2022-2023;
 • HOTARAREA Nr. 1 din 19.01.2022 –  privind Aprobarea ordinii de zi la ședința ordinară a Consiliului Local Pianu, din 19.01.2022.
Hotarari 2021

ANUL 2021

Hotarari 2020

ANUL 2020